Revija za ljubitelje gora že od leta 1895, foto: Vladimir Habjan
Impressum

Planinski vestnik je revija Planinske zveze Slovenije (ISSN 0350-4344). Izhaja enkrat mesečno. Planinski vestnik objavlja izvirne prispevke, ki še niso bili objavljeni nikjer drugje.

Naslov uredništva: Planinska zveza Slovenije  
Uredništvo Planinskega vestnika  
Dvorakova ulica 9, p.p. 214  
SI-1001 Ljubljana  
Tel.: (01) 434 56 90 (Hedvika Petkovšek)  
Fax: (01) 434 56 91 
E-pošta: pv@pzs.si

Uredniški odbor:

 

 

Vladimir Habjan (odgovorni urednik)
Emil Pevec (tehnični urednik)
Mateja Pate
Irena Mušič Habjan
Dušan Škodič
Marta Krejan Čokl
Zdenka Mihelič
Tina Leskošek
Mire Steinbuch

Lektoriranje:Marta Krejan Čokl, Mira Hladnik, Vera Lašič, Sonja Čokl
Oblikovanje: Mojca Dariš
Grafična priprava:Schwarz print, d. o. o.
Tisk: Schwarz print, d. o. o.
Naklada:4600 izvodov

Prispevke, napisane z računalnikom, pošiljajte natisnjene in po elektronskem mediju na naslov uredništva ali na elektronski naslov. Poslanih prispevkov ne vračamo. Številka transakcijskega računa PZS je 05100-8010489572, odprt pri Abanki, d.d., Ljubljana.

Naročnina za leto 2017 je 39 EUR, 63 EUR za tujino, posamezna številka 3,9 EUR. Člani PZS so upravičeni do 25-odstotnega popusta na letno naročnino Planinskega vestnika. Reklamacije upoštevamo dva meseca po izidu številke. Ob spremembi naslova navedite tudi stari naslov. Upoštevamo samo pisne odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto. Mnenje avtorjev ni tudi nujno mnenje uredništva. Kopiranje revije ali posameznih delov brez privolitve izdajatelja ni dovoljeno. Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu s svojo uredniško politiko in prostorskimi možnostmi.

Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), št. pog. 630-183/2017-1.

Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport RS in Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS. 

 
impressum  uredniški odbor  predstavitev rubrik  navodila avtorjem  prodajna mesta  statistika  PV V ODDAJI GORSKE SLEDI 

Impressum spletne strani

Urednica:Irena Mušič Habjan
Oblikovna zasnova:Aljoša Markač
Tehnična izvedba:Spletne rešitve Sloway

Za pripombe in predloge glede spletne strani kontaktirajte urednico strani prek kontaktnega obrazca.

 

   
 

Planinski vestnik ISSN 0350-4344
© Planinska zveza Slovenije. Vse pravice pridržane.